مهارت های ارتباطی

بر روی مهارت های ارتباطی خودتان کار کنید طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه ملون کارنگی، مشخص شده است علت موفقیت افراد تاثیر گذار در جامعه، 85% به مهارت ارتباط برقرار کردن آنها و 15% به مهارت و دانش تخصصی آنها مرتبط است. سعید پیران اگر مهارت های ارتباطی را ندانید ، هرچقدر هم که دانش و تخصص که داشته باشید، نمی توانید آنرا بخوبی ارائه کنید. استیو جابز می گوید: اهمیت هر چیزی را نحوه ارائه آن مشخص می کند

بر روی مهارت های ارتباطی خودتان کار کنید طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه ملون کارنگی، مشخص شده است علت موفقیت افراد تاثیر گذار در جامعه، 85% به مهارت ارتباط برقرار کردن آنها و 15% به مهارت و دانش تخصصی آنها مرتبط است. سعید پیران اگر مهارت های ارتباطی را ندانید ، هرچقدر هم که دانش و تخصص که داشته باشید، نمی توانید آنرا بخوبی ارائه کنید. استیو جابز می گوید: اهمیت هر چیزی را نحوه ارائه آن مشخص می کند

مهارت های ارتباطی

جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰  ۰ نظر

بر روی مهارت های ارتباطی خودتان کار کنید

طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه ملون کارنگی، مشخص شده است علت موفقیت افراد تاثیر گذار در جامعه، 85% به مهارت ارتباط برقرار کردن آنها و 15% به مهارت و دانش تخصصی آنها مرتبط است.

اگر مهارت های ارتباطی را ندانید ، هرچقدر هم که دانش و تخصص که داشته باشید، نمی توانید آنرا بخوبی ارائه کنید.
استیو جابز می گوید: اهمیت هر چیزی را نحوه ارائه آن مشخص می کند سعید پیران

دیدگاه خود را بیان کنید